Gestió econòmica

Gestió del pressupost

El pressupost inicial d’aquest any del TERMCAT ha estat d’1.590.559,05. Això ha suposat un 9,78 % d’increment respecte el de 2021. El Departament de Cultura ha aportat 1.551.879,05€ per al funcionament ordinari del Centre i 37.120,00€ per aportació de capital.

Evolució del pressupost (2016-2022)

Taula evolució del pressupost (2016-2022)

 

Les aportacions per convenis o encàrrecs aquest any han estat de 42.270,34 €. A més, hi ha hagut ingressos per prestació de serveis per un import de 10.430,39 € i altres ingressos per import de 2.477,60 €. En total, les aportacions fora de funcionament ordinari han significat un 3 % respecte del total de l’ingrés de l’exercici.

Aportacions (2016-2022)Taula Aportacions (2016-2022)

 

Execució del pressupost de despesa per capítols (2016-2022)Taula execució del pressupost de despesa per capítols (2016-2022)

Com en els anys anteriors, per complir amb la normativa, s’ha fet l’auditoria financera dels comptes anuals i la liquidació pressupostària de l’exercici 2021 i l’auditoria de compliment de normativa d’aplicació. Aquest any el TERMCAT va ser inclòs en el pla anual d'actuacions de control de la Intervenció General de la General de Catalunya.

Contractació administrativa

S’han gestionat un total de 153 expedients econòmics de despesa. Per una banda, 115 d’import reduït mitjançant el Registre Públic de Contractes (RPC) i, per altra banda, 38 menors d’import no reduït mitjançant el Tramitador Electrònic d’Expedients de Contractació (TEEC).

A partir de 2023 els expedients de contractació es gestionaran a través del programa de Gestió d’expedients econòmics de contractació GEEC, és per això que s’ha fet el desplegament i s’ha rebut la formació durant el 2022.

Gestó de les compres

S’han avaluat tots els proveïdors per garantir que compleixin els requisits adequats a les necessitats del Centre. Concretament, 149 proveïdors: 58 autònoms i 91 proveïdors de serveis o subministraments, que han obtingut una puntuació mitjana elevada (5,47 sobre 6).